zdravé teplo - moderní technologie

Kotle BioClass a sezonní sila na pelety

Požadavky na komplexní otopný systém s minimálními požadavky na obsluhu při použití tuhých paliv vede v poslední době k rostoucímu zájmu o dodávky kotle na pelety současně s velkoobjemovým (sezónním) silem na pelety.
Zvyšující se zájem je podpořen také faktem, že dodávky volně sypaných pelet pomocí automobilní cisterny přímo do sila jsou čím dál více dostupné ve všech oblastech republiky.

Poslední instalace se sezónními sily byly realizovány jak za pomoci prefabrikovaného látkového sila, tak i formou výstavby pevného sila s dřevěnou konstrukcí.

Každá realizace je - umístěním, velikostí sila, způsobem provedení, použitím komponent - originálem, přičemž se při každé instalaci musíme přizpůsobit místním podmínkám a také představám a možnostem budoucího uživatele. Proto je nezbytnou součástí každé přípravy instalace detailní průzkum podmínek a následně konzultace návrhu s uživatelem.

Silo na pelety
Distribude volně sypaných pelet
Zaústění přepravní hadice do sila